Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Национална конференция за представяне на резултатите от проекта

 

На 12 декември 2017г. в Хасково се проведе Национална конференция по проект „Мрежа за превенция на ранни бракове”. Целта на събитието бе да бъдат представени резултатите от проекта в България.

На конференцията присъстваха представители на училища, социални институции, местни и регионални власти и неправителствени организации.

Малина Славова, председател на сдружение „Шанс и закрила” и ръководител на проекта, представи дейностите по проекта в област Хасково. Асен Колев, представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”,  разказа за изпълнението на проекта в област Велико Търново. Общо в двете области 60 специалисти - социални работници, учители, полицаи, съдии – са участвали в обучение с цел повишаване на тяхната чувствителност към проблема и запознаване с работещи механизми за взаимодействие за предотвратяване на ранни бракове; 500 деца на възраст 11 – 14 години са взели участие в груповата работа за придобиване на умения за предпазване от въвличане в ранни бракове; проведени са  „Училища за родители” със 200 родители и 200 представители на ромската общност са били включени в дейности за  придобиване на умения за позитивно родителство и подкрепа на детето – Фамилни групови конференци, дискусии на тема „Ранни бракове” и социално консултиране.

 

                    

 

Във втората част на конференцията, в работа по групи, присъстващите се запознаха с методите на работа с деца и семейства по проекта.

В последвалата дискусия участниците в конференцията обсъдиха какви са причините за ранните бракове и какви мерки могат да бъдат предприети за тяхното предотвратяване. Сред възможните решения на проблема бяха посочени:  законовите мерки да бъдат прилагани по-ефективно, осигуряване на достъп до качествено образование на ромските деца, повече дейности в общността за осъзнаване на вредните последствия от ранните бракове върху развитието на децата, както и въвличане на представители от ромската общност в решаването на проблема.  

 

             

Дискусии на тема "Ранни бракове" бяха организирани от Център "Амалипе"

 

Център „Амалипе” организира срещи с млади хора от ромската общност по темата за ранните бракове, като част от работата с общността в рамките на проект  „Мрежа за превенция на ранни бракове”. Дискусиите се състояха в няколко по-малки селища в област Велико Търново.

 

Първата среща се проведе в началното училище в с. Батак. Та бе модерирана от секретаря на местната комисия за борба с антисоциалното поведение към община Павликени.

На срещата присъстваха ученици, родители и учители. Основна тема на дискусията бяха последиците от ранните бракове върху развитието на децата. Посочени бяха и наказанията при ранни бракове, заложени в българското законодателство.

Родителите заявиха, че ако човек иска да се развива, най-важно е да има добро образование. Повечето от тях споделиха мнението, че старата традиция на ранните бракове трябва да бъде преустановена за по-доброто бъдеще на техните деца.

 

Модераторът на Център за развитие на общността в Стражица организира дискусия за "Превенция на ранните бракове". Млади хора и доброволци от ромската общност взеха участие в срещата.

Основна тема на разговор бяха негативните последици от ранните бракове. Беше изяснено, че "ранните бракове" трябва да бъдат приемани като пречка за развитието на децата.

Доброволците увеличиха мотивацията си да разчупят стереотипите и да поведат общността към промяна. Според тях основният алтернативен път за модернизиране на общността е на младите хора да се осигурят възможности за продължаване на образованието и професионално развитие.

 

 

                                                            

 

В  Центъра за развитие на общността в Етрополе също се проведе дискусия на тема "Превенция на ранните бракове".

Участниците в инициативата гледаха специален филм "Рисковете от ранните бракове сред малцинствата". След видеоклипа имаше дискусия за причините и последиците от "ранните бракове".

На срещата беше обсъдена и темата за купуването и продаването на млади момичета сред някои ромски групи - Калдараши, Бургуджии и Калайджии. Младите хора заявиха, че тази практика трябва да бъде преустановена.

Голяма част от участниците бяха активни и споделиха, че няма да встъпят в ранен брак, защото искат да завършат средното си образование и след това да учат в университет, за да успеят в живота.


200 деца от България участваха в Програмата за превенция на ранни бракове

 

200 ученици от цяла България взеха участие в обучение за превенция на ранните бракове, организирано от Център Амалипе в рамките на проекта. Петте сесии на обучението бяха включени в програмата на четвъртата Национална среща на училищните парламенти, която се проведе в Сливен от 11 до 13 април 2017 г.

 

                     

 

Другите теми, дискутирани по време на събитието, бяха: Ромска история и култура, Училищен парламент - доброволческа дейност и кампании, Ефективна комуникация и работа в екип. Всички дейности преминаха под формата на интерактивни игри и методи, в които учениците сами намираха информация и формулираха нови идеи за бъдещето си.

На откриването на събитието присъстваха проф. Николай Денков, министър на образованието и науката в България, посланиците на Швейцария, Холандия и Франция и регионалният представител на Световната банка. В речта си проф. Денков се обърна към учениците с думите: "Бъдете добрия пример! Вземете бъдещето си в  свои ръце! Вие сте тези, които трябва да говорят!”

В една от дейностите участниците имаха за задача да изберат от пет думи най-важната за тях: Образование, Приятелство, Пари, Късмет, Сватба.  Думата, избрана от почти всички участници бе "Образование".

 

                     

 


Сдружение "Шанс и закрила" стартира провеждането на "Училища за родители"

 

В началото на месец март 2017 Сдружение „Шанс и закрила” организира първото „Училище за родители” в рамките на проекта. В него се включиха 25  представители на ромската общност, родители на деца от ОУ „Н. Й. Вапцаров” - Хасково, които участваха в Програмата за превенция на ранни бракове.

Целта на обучението е родителите да се запознаят с последиците от ранните бракове върху развитието на детето, да подобрят чувствителността си към проблемите на своите деца и да придобият умения за позитивно родителство и подкрепа на детето.

 

                    

 

Чрез работа в групи, разглеждане на казуси  и интерактивни игри участниците споделиха своето виждане за родителството, обсъждаха качествата и поведението на добрия родител и идентифицираха различни стилове на родителско поведение.

 

                    

 

В края на обучението родителите споделиха, че са удовлетворени от своето участие и биха искали да се включат и занапред в подобни инициативи.

До края на месец март ще бъдат проведени още три „Училища за родители”, в които ще вземат участие 100 представители на ромската общност.


Втора координационна среща по проекта

 

На 16 и 17 февруари 2017 в Барселона, Испания се проведе втората координационна среща в  рамките на проекта. Целта на срещата бе да се обсъдят дейностите, изпълнени в периода август 2016 - февруари 2017 и да се изготви график за предстоящите проектни дейности.

 

                            

 

Всички партньори са изпълнили дейностите според планирания график. Националните анализи на ситуацията по отношение на ранните бракове в партньорските държави и сравнителният анализ са изработени. Партньорските организации са започнали обучителните дейности с деца, родители и професионалисти. Участниците представиха успехите и резултатите от работата си по проекта и бяха обсъдени трудностите в изпълнението на иницитивите. Всички дейности, свързани с разпространението на резултатите и оценката са осъществени от партньорите.

 

                     

 

Уастниците в срещата обсъдиха и бъдещите инициативи по проекта и изготвиха подробен график за тяхното изпълнение.


Специалисти от област Хасково обсъждаха сътрудничеството между институциите за превенция на ранните бракове

 

В началото на февруари 2017г. Сдружение „Шанс и закрила” проведе обучение и уъркшоп на тема „Междуинституционално сътрудничество за превенция на ранни бракове”. Във форума участваха 30 специалисти от дирекция „Социално подпомагане”, училища, общинска и областна администрация, съд, полиция и НПО от област Хасково.

Целта на семинара бе представителите на институции, работещи в областта на закрила на децата, да бъдат сензитивирани към проблема „ранен брак”, както и да бъдат обсъдени механизми за ефективно междуинституционално сътрудничество за предотвратяване на ранните бракове.

 

                     

 

През първия ден от обучението акцент в програмата бе темата  „Дете-центриран подход” и неговото приложение при превенция на ранните бракове. Дете-центрираният подход  е основан на правата на децата. Подходът изисква да се поставят  интересите на детето в центъра на грижата за него и  да се  гарантират неговите Права, определени от Закона. Решенията, касаещи детето трябва да бъдат вземани с оглед на най-добрия му интерес и  неговото участие.  Участниците дефинираха понятието „ранен брак” като съвместно съжителство или влизане в семейни отношения на непълнолетни лица, а не като брак по смисъла на юридическите закони.  Обсъдени бяха и факторите, излагащи децата на риск от ранен брак и последствията за развитието на детето. С встъпването в брачни отношения се нарушават основни права на детето като: защита от експлоатиращ детски труд и сексуална злоупотреба, право на здравеопазване и образование, право на игра, право на детето да расте при семейството си.

 

                      

 

По време на уъркшопа беше  представена нормативната рамка, в която всяка институция е длъжна да работи по отношение на ранните бракове. Обсъдени бяха добри практики на взаимодействие,  както и идеи за подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта на превенцията на ранните бракове.


Обучение на професионалисти за превенция на ранни бракове

 

От 25 до 27 ноември 2016 край Велико Търново ЦМЕДТ Амалипе организира обучение и уъркшоп за професионалисти в рамките на проекта. 40 специалисти, представители на социални, образователни, публични институции и общността взеха участие във форума.

По време на обучението участниците обсъждаха теми като Дете-центриран подход и неговото приложение в случаи на ранни бракове, права на децата, последствия от ранните бракове върху развитието на децата.

На уъркшопа през втория ден представителите на различните институции представиха своите задължения в случай на ранен брак, разгледани бяха механизми за взаимодействие и бяха предложени идеи за подобряване на междуинституционалното сътрудничество.

 

                     

 


Деца се учиха да се предпазват от въвличане в ранни бракове

 

75 деца от  СУ „Св. Паисий Хилендарски”, Хасково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Конуш и ПГССИ “Христо Ботев“, Свиленград взеха участие в Програмата за превенция на ранни бракове по проекта в периода ноември-декември 2016г.

Програмата е насочена към деца на възраст 10-14 год. и включва следните теми

 - Запознаване и създаване на чувство за общност

 - Насилие – определение и видове

 - Толерантни и равнопоставени в общуването

 - Добрият приятел

 - Поглед в бъдещето

 

 

По време на петте сесии на програмата децата имаха възможността да работят по казуси и да обсъждат теми, които ги вълнуват като приятелство, междуполово общуване, създаване на романтични отношение, разрешаване на конфликти, както и да получат отговори на въпроси, които рядко се коментират в часовете в училище.  

 

 

 

В резултат на участието си децата се научиха да разпознават насилието и различните му прояви; да изграждат взаимоотношения на равнопоставеност между половете;  да разбират рисковете и ограниченията, които крие ранното задомяване и придобиха умения за предпазване от въвличане в ранни бракове.

 


250 деца от 8 училища в област Хасково ще участват в Програма за превенция на ранни бракове

 

От месец ноември стартира Програмата за превенция на ранни бракове за деца по проекта. През периода ноември - декември програмата ще се провежда в четири училища от област Хасково - СУ „Св. Паисий Хилендарски”, Хасково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Конуш, ПГЛП „Райна Княгиня”, Хасково и ПГССИ“Христо Ботев“, Свиленград, като в нея ще се включат 100 деца на възраст 10-14 години.

Обучението се състои от 5 сесии и неговата цел е децата да се научат ненасилствено да разрешават конфликти, основани на  пола, да изграждат взаимоотношения на равнопоставеност между половете, да  придобият умения за предпазване от въвличане в ранни бракове.

По време на занятията, чрез интерактивни методи - упражнения, игри и дискусии, децата ще се учат да разпознават насилието и различните му прояви; да разграничават равнопоставени от неравнопоставени отношения и да могат да забелязват признаците на неприемливо поведение;  да разбират рисковете и ограниченията, които крие ранното задомяване.

В периода януари - март 2017 г. в програмата ще се включат още 150 деца от ОУ “Христо Ботев“, с.Левка, СУ “Ж.Терпешев“, гр.Любимец, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, Хасково и Обединени ученически общежития, Хасково.

 

 


Първа координационна среща

 

  Първата координационна среща по проект "Мрежа за превенция на ранни бракове"се проведе на 12 и 13 юли 2016 г. в Атина. Целите на срещата бяха да се докладва за напредъка на проекта във всяка страна и да се обсъдят обучителните материали за деца, родители и професионалисти.

В началото на срещата представителите на партньорските организации представиха дейностите, които са изпълнили досега. Всички партньори по проекта са осъществили необходимите подготвителни дейности за по-нататъшното изпълнение на проекта.

След това бяха обсъдени материалите за обучение на професионалисти и Методиката за анализ на междуинституционалното сътрудничество по отношение на ранните бракове. Участниците споделиха своите идеи за това как да се създаде мрежа от заинтересовани страни в областта на правата на децата и предотвратяване на ранни бракове.

Разгледано бе и съдържанието на обучителните материали за сесиите за деца и бяха обсъдени организационни въпроси по провеждането на сесиите, като брой участници, обучители, график.

Темата на втория ден на срещата бе оценката на проекта. Участниците се обединиха около целта и фокуса на оценката и конкретни задачи бяха разпределени между партньорите.

 


Проект "Мрежа за превенция на ранните бракове" бе представен пред медиите

 

На 19.05.2016г. в офиса на Сдружение „Шанс и закрила” бе проведена стартираща пресконференция по проекта. На пресконференцията присъстваха представители на регионалните медии. Малина Славова, председател на УС на сдружението, представи на журналистите целите, дейностите и очакваните резултати от проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”, както и финансиращата програма.

 

         

    Линк към публикация в медиите

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Стартираща работна среща по проекта

 

 

На 30 и 31 март 2016 в София се проведе стартираща среща по проект "Мрежа за превенция на ранни бракове”. Представители на всички партньори по проекта присъстваха на събитието. Целта на срещата беше представителите на партньорските организации  да се запознаят и да се обсъдят организационни въпроси, свързани с изпълнението на проекта - график, дейности, документи, отчитане, оценка.

Проектът в