Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Партньори по проекта

          

 

Сдружение „Шанс и закрила” работи в полза на децата и младите хора в Хасково и региона във всички области, отнасящи се до повишаване на тяхното благосъстояние. Основни приоритети в работата на сдружението са: превенция на насилие и трафик на деца; закрила на децата от насилие; повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата; подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност; създаване на широка обществена основа за решаване на проблемите на децата и младите хора.

www.chancebg.org

 

       

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.

www.amalipe.com

 

  

Център за алтернативни младежки дейности (Cell of Alternative Youth Activities - KEAN) е водеща гръцка младежка асоциация с експертен опит в областта на младежката активност, социално включване и заетост с фокус върху уязвими социални групи, маргинализирани жени и младежи и деца в риск. Целта на организацията е да подобри начина на живот на младежите и да ги запознае с  ценностите на демокрацията, равенството и свободата,  както и да популяризира идеята за по-добре организирано общество по отношение на хората и природата.

http://www.kean.gr

 

     

Европейски ромски информационен офис (European Roma Information Office - ERIO) е правозащитна международна организация, със седалище в Брюксел, която подпомага и защитава правата на Ромското население в Европа, чрез предоставянето на подробна и обновена информация относно дейности, инициативи и събития, отнасящи се до Ромската общност на Европейски институции, Ромски организации, правителствени и между-правителствени институции.

www.erionet.eu/

 

Целите на Фондация Pere Closa (Fundació Privada Pere Closa) са образованието и развитието на ромската общност в Каталуния, Испания.  Фондацията фокусира работата си върху улесняване и подпомагане на образованието на ромските деца и млади хора. Фондацията работи и за създаване на положителен образ на ромската общност и запазване на  нейното културно наследство.

 http://www.fundaciopereclosa.org/

 

        

Център за обучение на възрастни Кочевйе (Ljudska univerza Kocevje) е обществен институт за обучение на възрастни, създаден от Община Кочевйе, Словения. Основен приоритет на организацията е да се  повиши образователното ниво на населението в Словения и по този начин се насърчава концепцията и идеята за учене през целия живот.

http://www.lu-kocevje.si/

 

 

 Галина Маркова, оценител на проекта

 Емпауъринг едюкейшън ООД, България

 

Проектът в