Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

ДОКУМЕНТИ ОТ ПРОЕКТА

 

Обучителен пакет

 

Брошура на проекта


ЗАКОНОВИ ДОКУМЕНТИ 

 

Конвенция на ООН за правата на детето

 

Закон за закрила на детето

 

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за    взаимодействие при кризисна интервенция

 

 

 

Проектът в